قوانین

01 قوانین استفاده از خدمات
  1. کاربر موظف است با آگاهی از شرایط و قوانین ایرانیکارت اقدام به ثبت سفارش و استفاده از خدمات ایرانیکارت کند. بدیهی است با توجه به تعدد خدمات و قوانین مربوط به هر بخش، امکان توضیح شفاهی تمامی قوانین به کاربران امکان پذیر نمی‌باشد. برای جلوگیری از هرگونه سوءتفاهم بهتر است کاربر قبل از درخواست، قوانین بخش مربوطه را به دقت مطالعه کند
  2. کاربر موظف است با آگاهی از شرایط و قوانین ایرانیکارت اقدام به ثبت سفارش و استفاده از خدمات ایرانیکارت کند. بدیهی است با توجه به تعدد خدمات و قوانین مربوط به هر بخش، امکان توضیح شفاهی تمامی قوانین به کاربران امکان پذیر نمی‌باشد. برای جلوگیری از هرگونه سوءتفاهم بهتر است کاربر قبل از درخواست، قوانین بخش مربوطه را به دقت مطالعه کند
  3. کاربر موظف است با آگاهی از شرایط و قوانین ایرانیکارت اقدام به ثبت سفارش و استفاده از خدمات ایرانیکارت کند. بدیهی است با توجه به تعدد خدمات و قوانین مربوط به هر بخش، امکان توضیح شفاهی تمامی قوانین به کاربران امکان پذیر نمی‌باشد. برای جلوگیری از هرگونه سوءتفاهم بهتر است کاربر قبل از درخواست، قوانین بخش مربوطه را به دقت مطالعه کند
  4. کاربر موظف است با آگاهی از شرایط و قوانین ایرانیکارت اقدام به ثبت سفارش و استفاده از خدمات ایرانیکارت کند. بدیهی است با توجه به تعدد خدمات و قوانین مربوط به هر بخش، امکان توضیح شفاهی تمامی قوانین به کاربران امکان پذیر نمی‌باشد. برای جلوگیری از هرگونه سوءتفاهم بهتر است کاربر قبل از درخواست، قوانین بخش مربوطه را به دقت مطالعه کند
02 قوانین احراز هویت
  1. کاربر موظف است با آگاهی از شرایط و قوانین ایرانیکارت اقدام به ثبت سفارش و استفاده از خدمات ایرانیکارت کند. بدیهی است با توجه به تعدد خدمات و قوانین مربوط به هر بخش، امکان توضیح شفاهی تمامی قوانین به کاربران امکان پذیر نمی‌باشد. برای جلوگیری از هرگونه سوءتفاهم بهتر است کاربر قبل از درخواست، قوانین بخش مربوطه را به دقت مطالعه کند
  2. کاربر موظف است با آگاهی از شرایط و قوانین ایرانیکارت اقدام به ثبت سفارش و استفاده از خدمات ایرانیکارت کند. بدیهی است با توجه به تعدد خدمات و قوانین مربوط به هر بخش، امکان توضیح شفاهی تمامی قوانین به کاربران امکان پذیر نمی‌باشد. برای جلوگیری از هرگونه سوءتفاهم بهتر است کاربر قبل از درخواست، قوانین بخش مربوطه را به دقت مطالعه کند