b3hnam

بخش آبجوسازی و میخانه خواستار مالیات کمتر برای حمایت از بهبود است – اخبار مالی

به گفته یک نهاد صنعتی، کارخانه‌های آبجوسازی کوچک مستقل در بریتانیا در مواجهه با افزایش هزینه‌ها برای مواد ضروری مانند سوخت، CO2، انرژی، بطری‌ها، قوطی‌ها و...

Continue reading...

تجارت الکترونیک و افزایش نفوذ اینترنت، صنعت بازاریابی ویدئویی را گرم می کند – اخبار مالی

در کنار جهش صنعت خدمات استریم در طیف سرگرمی، اخبار رشد قابل توجهی در استفاده از محتوای بازاریابی ویدئویی دیجیتال، افزایش نیاز به خدمات تولید ویدئو،...

Continue reading...