b3hnam

بخش آبجوسازی و میخانه خواستار مالیات کمتر برای حمایت از بهبود است – اخبار مالی

به گفته یک نهاد صنعتی، کارخانه‌های آبجوسازی کوچک مستقل در بریتانیا در مواجهه با افزایش هزینه‌ها برای مواد ضروری مانند سوخت، CO2، انرژی، بطری‌ها، قوطی‌ها و...

Continue reading...